تسطیح و عملیات خاکی سایت طرح نورد وایر و انبار محصول شرکت فولاد آلیاژی

  • موضوع پیمان: تسطیح و عملیات خاکی سایت طرح نورد وایر و انبار محصول شرکت فولاد آلیاژی
  • محل کار: یزد
  • کارفرما: فولاد آلیاژی
  • مبلغ پیمان: 90 میلیارد ريال
  • تاریخ شروع: 1400/11/13
  • درصد پیشرفت: % 100