عملیات زیر سازی فرودگاه یاسوج

تنلتسلتس دذنم ددگ

تبذتخحتذحخ