بهسازی محور بافق - کوشک

  • موضوع پیمان: بهسازی محور بافق - کوشک
  • محل کار: بافق
  • کارفرما: اداره راه و شهر سازی استان یزد
  • مبلغ پیمان: 18 میلیارد ريال
  • تاریخ شروع: 1398/05/06
  • درصد پیشرفت: %100