اجرای عملیات احداث ساختمان حراست

  • موضوع پیمان: اجرای عملیات احداث ساختمان حراست
  • محل کار: بافق
  • کارفرما: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
  • مبلغ پیمان: 4 میلیارد ريال
  • تاریخ شروع: 1398/04/17
  • درصد پیشرفت: % 100