بهسازی و روکش آسفالت محور مهریز - انار

  • موضوع پیمان: بهسازی و روکش آسفالت محور مهریز - انار
  • محل کار: مهریز - انار
  • کارفرما: اداره راه و شهر سازی یزد
  • مبلغ پیمان: 68 میلیارد ريال
  • تاریخ شروع: 1396/10/30
  • درصد پیشرفت: %100