آسفالت فرودگاه آموزشی

  • موضوع پیمان: آسفالت فرودگاه آموزشی
  • محل کار: یزد
  • کارفرما: شرکت توسعه پرواز