اجرای عملیات فاز دوم جاده های داخلی، کانال ها، محوطه سازی و جاده بیرونی مجتمع فولاد یزد یک

  • موضوع پیمان: تهیه مصالح و اجرای عملیات فاز دوم جاده های داخلی ، کانال ها ، محوطه سازی و جاده بیرونی مجتمع فولاد یزد یک
  • محل کار: یزد
  • کارفرما: فولاد آلیاژی
  • مبلغ پیمان: 920 میلیارد ريال
  • تاریخ شروع: 1401/01/28
  • درصد پیشرفت: % 75