زیرسازی، آسفالت و جدول گذاری شهرک صنعتی یزد مهر

  • موضوع پیمان: زیرسازی، آسفالت و جدول گذاری شهرک صنعتی یزد مهر
  • محل کار: یزد
  • کارفرما: شرکت شهرک های صنعتی
  • مبلغ پیمان: 59 میلیارد ريال
  • تاریخ شروع: 1400/10/19
  • درصد پیشرفت: % 50