تهیه مصالح و اجرای دیوار پیرامونی فرودگاه کیش

  • موضوع پیمان: تهیه مصالح و اجرای دیوار پیرامونی فرودگاه کیش
  • محل کار: کیش
  • کارفرما: شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش
  • مبلغ پیمان: 230 میلیارد ريال
  • تاریخ شروع: 1400/05/04
  • درصد پیشرفت: % 70