زیر سازی فرودگاه آموزشی

  • موضوع پیمان: زیر سازی فرودگاه آموزشی
  • محل کار: یزد
  • کارفرما: شرکت توسعه پرواز
  • مبلغ پیمان: 10 میلیارد ريال
  • تاریخ شروع: 1398/08/20
  • درصد پیشرفت: %100