اجرای عملیات تکمیل روسازی و احداث ابنیه فنی محور بافق - چاه گز

  • موضوع پیمان: اجرای عملیات تکمیل روسازی و احداث ابنیه فنی محور بافق - چاه گز
  • محل کار: بافق
  • کارفرما: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
  • مبلغ پیمان: 213 میلیارد ريال
  • تاریخ شروع: 1397/02/30
  • درصد پیشرفت: % 90