عملیات زیر سازی فرودگاه یاسوج

  • موضوع پیمان: عملیات زیر سازی فرودگاه یاسوج
  • محل کار: یاسوج
  • کارفرما: مادر تخصصی فرودگاههای کشور
  • مبلغ پیمان: 230 میلیارد ريال
  • تاریخ شروع: 1394/02/06
  • درصد پیشرفت: %100